Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Cena

verzia pre tlač

 

    Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely (§ 2 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách).
 
    Maximálnu cenu tepla určuje na základe § 12 ods. 1 písm. b/ zákona č. 276/2001 Z.z., Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý ju definoval ako cenu tepla na odbernom mieste, ktorá zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Maximálnu cenu definuje zákon o cenách ako cenu, ktorú nie je prípustné prekročiť. Ekonómov bude zaujímať, že podľa rozhodnutia úradu, ekonomicky oprávnenými nákladmi dodávateľov tepla sú :
- variabilné náklady na palivo alebo náklady na nákup tepla (náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne ovplyvnené objemom výroby),
- ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu a technologické hmoty,
- neregulovaná zložka fixných nákladov, ktorá zahŕňa poistenie majetku, dane a poplatky, nájomné (za nájom sústavy tepelných zariadení maximálne do výšky odpisov), revízie a zákonné prehliadky a overenia, poplatky za znečistenie, náklady na audít účtov, odpisy investičného majetku priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údžbu a opravy, úroky z investičného úveru,
- regulovaná zložka fixných nákladov, ktorá zahŕňa osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov, prevádzkový materiál, náklady na služby, cestnú daň, ostatné prevádzkové a finančné náklady, odpisy investičného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla (fixné náklady nie sú ovplyvnené objemom výroby).
Primeraným ziskom sa rozumie podľa § 2 ods. 3 písm. b/ zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj dopytu na trhu.
 
    Priemernou cenou tepla je regulačným úradom stanovená cena pre potreby diferencovania predkladaných podkladov súvisiacich s určovaním maximálnych cien tepla pre regulované subjekty určená ako očakávaný priemer maximálnych cien pre konečného spotrebiteľa v regulačnom roku „t“ (článok 1, písm. m/ rozhodnutia č. 611/2002 Z.z.). Rokom „t“ je regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena. Rozhodnutím z 24.9.2002 (číslo 611/2002 Z.z.) úrad stanovil na rok 2003 priemernú cenu tepla najskôr na 420 Sk/GJ vrátane DPH a rozhodnutím z 19.11.2003 ju zvýšil na 450 Sk/GJ vrátane DPH (číslo 646/2002 Z.z.).
 
    Konkurenčnou cenou tepla je cena určená regulačným úradom na príslušný regulačný rok metódou konkurenčného prostredia, ako cena tepla z individuálneho tepelného zdroja na spaľovanie zemného plynu (článok 1, písm. k/ rozhodnutia č. 611/2002 Z.z.). Rozhodnutím z 24.9.2002 (číslo 611/2002 Z.z.) úrad stanovil na rok 2003 konkurenčnú cenu tepla najskôr na 450 Sk/GJ vrátane DPH a rozhodnutím z 19.11.2003 ju zvýšil na 480 Sk/GJ vrátane DPH (číslo 646/2002 Z.z.). Použitú „metódu konkurenčného prostredia“ však úrad nezverejnil a preto rovnako ako pri priemernej cene, nie je známe, akú exaktnú metódu pri jej stanovovaní použil.

    Skutočná cena tepla je cena, ktorú nájde spotrebiteľ napojený na CZT (centrálny zdroj tepla) v ročnom vyúčtovaní za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Skutočná cena tepla z individuálneho tepelného zdroja na spaľovanie zemného plynu, je súčtom ekonomických nákladov na prevádzku tohto zdroja a nákladov na palivo. Ceny zemného plynu pre domácnosti určil úrad s účinnosťou od 1.1.2003 takto :
V kategórii odberu 0 až 200 m3 – cena 9,90 Sk/m3 + stála mesačná platba 17,38 Sk;
V kategórii odberu 201 až 1700 m3 – 7,43 Sk/m3 + stála mesačná platba 58,63 Sk;
V kategórii odberu 1701 až 6500 m3 – 6,27 Sk/m3 + stála mesačná platba 222,26 Sk.
Výhrevnosť zemného plynu je 0,034 GJ/m3. Z uvedeného vyplýva, že v individuálnom tepelnom zdroji s účinnosťou napríklad 92 percent, získa majiteľ individuálneho zdroja spálením 1 m3 zemného plynu 0,03128 GJ tepla, čo znamená, že na výrobu 1 GJ tepla spotrebuje celkom 31,97 m3 zemného plynu. Na ohriatie 1 m3 studenej vody sa pri hospodárnej prevádzke spotrebuje priemerne 0,21827 GJ tepla. V individuálnom tepelnom zdroji s účinnosťou 92 percent získa spotrebiteľ 1 m3 teplej úžitkovej vody spálením 6,98 m3 zemného plynu.