Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Zaujímavé hry

 

Verzia pre tlač

 

    Hra s meračmi tepla
 
    Držiteľ licencie na rozvod energie (elektriny, plynu, tepla a teplej úžitkovej vody) je povinný „oznámiť včas odberateľovi výmenu zariadení na meranie energie a na výmenu ho prizvať“ (§ 9 ods. 12 písm. e/ zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike). Štátna energetická inšpekcia môže za porušenie tejto povinnosti uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 100 tisíc Sk. Koľko pokút už bolo dodávateľom za porušenie tejto zákonnej povinnosti uložených ? Dodržiavajú dodávatelia svoju oznamovaciu povinnosť, alebo je to skôr tak, že štátny dozor (ŠEI) o nedodržiavaní tejto oznamovacej povinnosti akože nič nevie a priestory, v ktorých sa zariadenia na meranie energie nachádzajú, patria naďalej medzi najprísnejšie strážené priestory dodávateľa ? Svoj podiel na tomto nežiaducom stave majú aj odberatelia tepla a TÚV (spoločenstvá vlastníkov, bytové družstvá), ktorí často o svojom práve byť prítomný pri výmene určeného meradla a potvrdzovať údaje na starom a novom meradle ani nevedia (pozri tiež § 34 ods. 2 písm. d/ zákona o energetike).
 
    Problémom je aj absencia špeciálnej právnej úpravy ohľadne práva odberateľov (bytových družstiev, spoločenstviev) byť prítomný aj pri pravidelných mesačných odpočtoch určených meradiel a najmä pri koncoročných odpočtoch, od ktorých sa odvíjajú všetky ročné vyúčtovania nákladov na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Kým pri kúpe banánov alebo zemiakov má kupujíci právo, aby bol tovar odvážený priamo pred jeho očami, pri kúpe TÚV je toto právo kupujúcemu odopierané. Je to v príkrom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale aj so zásadami poctivého obchodného styku.
 
    Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. O tejto vete nemožno diskutovať, pretože ide o presný citát § 265 Obchodného zákonníka. A účtovanie dodávok TÚV podľa meradla, ku ktorého odpočtom dodávateľ odberateľa nepripustí, určite nie je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Citované ustanovenie Obchodného zákonníka bolo schválené najmä preto, aby zamedzilo konaniam, ktoré smerujú k podstatnému narušeniu formálnej rovnosti strán.
 
    Ak sa úradníci domnievajú, že odberateľ nemá právo zúčastňovať sa pri pravidelných mesačných odpočtoch, pretože niet špeciálnej právnej úpravy, treba sa ich opýtať, prečo na túto špeciálnu právnu úpravu pri príprave zákona o regulácii v sieťových odvetviach zabudli a prečo túto právnu medzeru nevyplnia vykonávacou vyhláškou. Je to náhoda, že na povinnosť priameho odberateľa tepla „umožniť dodávateľovi tepla prístup k určenému meradlu“ úradníci pri príprave zákona (§ 32 ods. 2 písm. c/ zák. č. 70/1998 Z.z.) nezabudli ? Keby dodávatelia odberateľom v odpočtov „svojich“ meradiel nebránili, ubudlo by množstvo nedorozumení, ktoré spôsobujú tzv. trináste faktúry, podľa ktorých decembrové náklady na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody „záhadne“ vyskakujú do závratných výšok. Štátnych úradníkov však takéto „záhady“ spravidla nezaujímajú.
 
    Svoj odmietavý postoj k právu priamych odberateľov tepla a TÚV zúčastňovať sa pri pravidelných mesačných odpočtoch a najmä pri koncoročných odpočtoch meračov tepla i meračov vody v CZT, odôvodňujú dodávatelia poukazovaním na bezpečnostné predpisy. Zvlášť komicky pôsobia tí dodávatelia, ktorí síce nikdy nijakému priamemu odberateľovi účasť pri pravidelnom mesačnom odpočte meračov neumožnili (s poukazom na bezpečnostné predpisy), ale napriek tomu usporadúvajú pre verejnosť dni otvorených dverí – aby sa pochválili, čo všetko pre konečných spotrebiteľov tepla a TÚV za posledné obdobie v CZT urobili.
 
 
    Hra s číselnými kódmi
 
    Niektorí sa domnievajú, že poškodzovaniu spotrebiteľov v oblasti dodávok TÚV možno zamedziť regulovaním cien TÚV. Podľa nich, štát by mal určovať nielen maximálne ceny vodného, maximálne ceny stočného, maximálne ceny tepla na vykurovanie, ale aj maximálne ceny teplej úžitkovej vody a to tak, že by určoval maximálnu cenu za 1 meter kubický TÚV. Odporcovia tejto myšlienky tvrdia, že štát nemôže regulovať ceny TÚV preto, lebo TÚV nie je tovarom. Tovarom alebo službou môže byť podľa nich len to, čomu štát pridelil vlastný číselný kód a TÚV svoj vlastný číselný kód pridelený nemá.
 
    Číselné kódy prideľuje všetkým tovarom a službám (teda aj tým s regulovanými cenami) Štatistický úrad Slovenskej republiky. Predchodcovia terajšieho štatistického úradu už dávnejšie (vyhláškou č. 160/1988 Zb.) pridelili pitnej a úžitkovej vode číselné kódy 0821 a 2, vode odvedenej z domácností číselné kódy 0823 a 4 a tepelnej energii pre domácnosti (teplu na vykurovanie a prípravu teplej vody) číselný kód 116. Najpikantnejšie na tejto hre s číselnými kódmi je, že dňom 1.1.2003 nadobudla účinnosť nová vyhláška Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z.z., podľa ktorej tepelná energia pre domácnosti nemá pridelený nijaký kód (dodávke pary a teplej vody bol pridelený kód 40.3; úprave a distribúcii vody bol pridelený kód 41.0). Znamená to snáď, že tepelná energia pre domácnosti (teplo na vykurovanie) prestala byť v roku 2003 tovarom a štát už nebude určovať jej maximálne ceny ?
 
    Slovenská republika je viazaná Medzinárodným dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru, ktorý bol uzatvorený 14.6.1983 v Bruseli (vyhl. č. 160/1988 Zb.) a žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni zmluvným stranám vytvoriť si vo svojich tarifných alebo štatistických nomenklatúrach podrobnejšie členenie tovaru, než je uvedené v harmonizovanom systéme, za predpokladu, že sa toto podrobnejšie členenie pripojí a zaradí pod šesťmiestnym číselným označením uvedeným v prílohe tohto dohovoru (pozri čl. 3 Dohovoru).
 
    Podstata problému zrejme nespočíva v tom, že niektoré tovary a služby nemajú pridelený svoj vlastný číselný kód (napríklad Baccardi koktail) a iné ho síce pridelený majú, ale praktické využitie týchto číselných kódov je diskutabilné (napr. nejedlý živočíšny odpad s číselným kódom 15.11.4, alebo služby týkajúce sa telesnej pohody s číselným kódom 93.04). Podstata problému spočíva v tom, že priestor na manipulovanie s cenami za TÚV je príliš veľký a treba ho radikálne zmenšiť. A to čo najskôr, a bez neplodných diskusií o tom, či je alebo nie teplá úžitková voda tovarom.