Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Perličky

Verzia pre tlač

 

   

    Niektoré okresné úrady boli pri vydávaní svojich cenových výmerov veľmi horlivé a pracovali aj počas dní pracovného voľna. Pravdepodobne najhorlivejším bol v tomto smere Okresný úrad v Bytči, ktorý 1. januára 2000 vyhotovil 4 cenové výmery a 1. januára 2001 ďalšie 4 cenové výmery. Škoda len, že ich uverejnenie zabezpečil až v júnovom, resp. májovom čísle Finančného spravodajcu MF SR.

    Niektoré okresné úrady vo svojej horlivosti zregulovali popri maximálnych cenách tepla aj ceny takých komodít, ktorých regulácia nepatrila do ich kompetencie. Takto postupoval napríklad Okresný úrad v Galante, ktorý vo svojom CV č. 2/1999 zreguloval popri maximálnej cene tepla aj maximálnu cenu vodného a stočného.

    Iné okresné úrady zašli vo svojej horlivosti ešte ďalej a zregulovali popri maximálnych cenách tepla aj maximálne ceny takých komodít, ktoré už cenovej regulácii vôbec nepodliehajú. Takto postupovali napríklad OÚ v Novom Meste nad Váhom, v Námestove, či v Michalovciach (vo všetkých spomenutých prípadoch boli CV uverejnené pod číslami 1/1999), ktoré zregulovali aj maximálne ceny za zhotovenie vyúčtovania a ošetrovanie meracej a regulačnej techniky. Uniklo im, že v tejto oblasti služieb sa trh medzičasom rozvinul (o zhotovovanie vyúčtovaní, ale aj o ošetrovanie meracej a regulačnej techniky je v niektorých mestách značný záujem) a že hlavný zákonný dôvod na regulovanie akejkoľvek ceny (neexistencia voľnej súťaže) už dávnejšie pominul.
 
    Cenovej regulácii zjavne nepodliehali a nepodliehajú ani ceny samotného Finančného spravodajcu MF SR. V roku 1999 zaplatil odberateľ za 22 čísiel FS (v rozsahu 1870 strán) spolu 1.706 Sk (v tejto sume nie je zahrnutá cena za dve mimoriadne čísla venované len cenovým výmerom OÚ). V roku 2000 zaplatil odberateľ za 8 čísiel FS venovaných rozhodnutiam OÚ (v rozsahu 794 strán) spolu až 2.526 Sk. V roku 2001 zaplatil odberateľ za 7 čísiel FS venovaných rozhodnutiam OÚ (v rozsahu 634 strán) už len 877 Sk. Tajomstvo týchto cenových výkyvov je zrejme ukryté v zmluvných dokumentoch predchádzajúceho regulátora - Ministerstva financií SR. Na základe výberového konania sa od ročníka 2002 stalo jediným zmluvným distribútorom FS vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r.o. (IČO: 31592503), ktoré od objednávateľov verzie Finančný spravodajca – rozhodnutia okresných úradov požadovalo ako preddavok na ročné predplatné 955 Sk a od objednávateľov ”obyčajného” Finančného spravodajcu MF SR požadovalo ako preddavok na ročné predplatné 984 Sk. Predtým administráciu FS zabezpečovala obchodná spoločnosť SÚVAHA, spol. s r.o. (IČO: 31349765). Aj preto niektoré okresné úrady nemali a dodnes nemajú k dispozícii všetky čísla Finančného spravodajcu MF SR a nemôžu záujemcovi zdokladovať, kedy bol ten-ktorý cenový výmer vo FS uverejnený. Ale o dátum nadobudnutia účinnosti (dátum uverejnenia) svojích cenových výmerov sa okresné úrady spravidla aj tak nezaujímali.
 
    Svoje predchádzajúce CV okresné úrady novými cenovými výmermi obvykle rušili, niektoré OÚ svoje predchádzajúce cenové výmery zrušili aj viackrát. Rekordérom bol v tomto smere OÚ vo Zvolene, ktorý zrušil svoj cenový výmer č. 1/1/1999 spolu až 18 krát. Len osemkrát zrušili svoje predchádzajúce cenové výmery OÚ v Detve (CV č. 1/1999) a OÚ v Tvrdošíne (CV č. 15/1999).
 
    Hoci mnohé cenové výmery neboli vo FS MF SR uverejnené nikdy (o ich existencii sa dozvieme len pri čítaní derogačných klauzúl v uverejnených cenových výmeroch), niektoré boli uverejnené aj opakovane. Napríklad CV č. 1/1999 OÚ v Tvrdošíne bol uverejnený prvý raz vo FS č. 3/1999 a druhý raz vo FS č. 7/1999. Podobne CV č. 1/2000 OÚ v Rožňave bol uverejnený prvý raz vo FS č. 3/2000 a druhý raz vo FS č. 6/2000.
 
    V uverejnených cenových výmeroch je nemálo tlačových chýb, jedna z nich je zvlášť milá. Cenový výmer č. 2/1999, ktorý bol uverejnený 29.9.1999 vo FS MF SR č. 17/1999 na strane 1445, vydal Okresný úrad v Medzilaborciach, so sídlom na Cintorínskej 657/2 v Bratislave.
 
    Retroaktivitou sú poznačené všetky CV vydané bratislavskými okresnými úradmi pred 31.12.2002. Preto je namieste otázka, aké ceny platil a platí štát za dodávky tepla do budov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla, patriace neštátnym obchodným spoločnostiam. Na túto otázku by malo vedieť odpovedať napríklad aj vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom na Dolnozemskej č. 1 (pozri napr. CV č. 3/1999 vydaný Okresným úradom Bratislava V).
 
    Perličky produkuje aj novozriadený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho úradníci majú zjavné problémy so spočítaním svojich ovečiek. Zástupcovia ÚRSO od roku 2002 v masmédiach vyhlasujú, že počet držiteľov licenií na výrobu, výkup, alebo rozvod tepla, prevyšuje 1300. Inokedy počet držiteľov licencií prevyšuje podľa nich 1400 a potom opäť 1300 atď. Pritom zvedavý spotrebiteľ, ktorý náhodne v januári 2003 zasurfuje na www.urso.gov.sk, si môže ľahko overiť, že počet držiteľov spomenutých licencií nedosahuje ani 1000.
 
    Hodný zmienky je aj neporiadok, ktorým sa vyznačuje Register držiteľov licencií, sprístupnený na internetovej stránke www.urso.gov.sk. Mnohé zápisy v registri sú duplicitné, mnohým udeleným licenciám chýba číslo. Žeby išlo o utajované skutočnosti?