Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Vzor reklamácie

 

Verzia pre tlač

  

Vec : Reklamácia vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu

 

     Dňa ................... som obdržal vyúčtovanie za služby, ktoré mi boli poskytnuté v roku 2002.  Keďže toto vyúčtovanie ohľadne dodávok tepla a teplej úžitkovej vody  vychádza z nesprávnej ceny tepla, namietam (reklamujem)  jeho nesprávnosť a žiadam týmto

o vyhotovenie opravného vyúčtovania.

 

     Nesprávnosť spočíva v tom, že za celý rok 2002 ste mi vyúčtovali cenu tepla vo výške ............... Sk/GJ,  hoci cenový výmer Okresného úradu v ....................................... číslo ............ /2002 bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií SR číslo ............../........

až dňa ..........................   -  teda až týmto dňom nadobudla nová cena

tepla účinnosť.  Účtovanie novej (vyššej) ceny tepla s účinnosťou od

1.1.2002 je retroaktívne  a teda aj  nezákonné.

 

V .............................. dňa ...................

 

..................................................

podpis

                    

 

Poznámky :

  • Reklamáciu je potrebné adresovať vždy tomu, kto Vám vyúčtovanie predložil.

  • Namiesto slovo "reklamácia" môžete použiť aj slovo "námietka".

  • Ak je vo vyúčtovaní, ktoré ste obdržali, uvedené číslo cenového výmeru okresného úradu, môžete si potrebné číslo  Finančného spravodajcu MF SR i potrebný dátum jeho vydania (to jest dátum, kedy nová - vyššia cena tepla nadobudla účinnosť)  vyhľadať     na tejto stránke v rubrike  "Prehľad cenových výmerov".

  • Reklamačné konanie nie je správnym konaním a preto sa neriadi zákonom č.71/1967 Zb.

  • Nezabudnite svoju reklamáciu (alebo svoje námietky) opatriť miestom vyhotovenia, dátumom vyhotovenia a vlastnoručným podpisom !