Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Vzor sťažnosti

 
Verzia pre tlač

Vec : Sťažnosť na porušovanie cenovej disciplíny
 
     Okresný úrad v ..................................... vydal dňa ...................
Cenový výmer č. ........../... , ktorým určil maximálnu cenu tepla,
ktoré bolo dodávané aj do môjho bytu. Tento cenový výmer bol
uverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR číslo ......./..... , 
ktorý bol vydaný dňa ................

 
     Cenový výmer okresného úradu je všeobecne záväzným právnym
predpisom orgánu verejnej správy. Pre vyhlasovanie (uverejňovanie)

všeobecne záväzných právnych predpisov orgánov štátnej správy
platia pravidlá uzákonené v § 12 zákona č. 1/1993 Z.z. a tiež v článku
V. zákona č. 295/1992 Zb. Rozhodnutia okresných úradov o regulácii
cien sa musia uverejniť v publikačnom orgáne ministerstva (§ 11 ods.
2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách)
a týmto publikačným orgánom bol do 31.12.2002 Finančný spravodajca Ministerstva financií SR.
     Bez uverejnenia vo FS nemohol nijaký cenový výmer okresného úradu

nadobudnúť ani platnosť, ani účinnosť. To zároveň znamená, že nijaký

dodávateľ tepla nesmel účtovať domácnostiam, ani iným odberateľom,
cenu tepla podľa nového cenového výmeru skôr, ako bol tento cenový
výmer uverejnený vo FS. Všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych

predpisov (retroaktivity) je obsiahnutý aj v náleze Ústavného súdu vo
veci PL.ÚS 36/95, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom

131/1996 Z.z. Zákaz retroaktivity platí nielen pre štátny orgán, ktorý
určuje maximálne ceny tepla, ale aj pre dodávateľa tepla a pre toho,
kto vyhotovuje vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu.
 
     V rozpore s uvedeným mi bolo doručené vyúčtovanie, ktoré
obsahuje retroaktívnu cenu tepla v položke za kúrenie, aj v položke
za dodávku teplej úžitkovej vody. Posledný platný cenový výmer
tunajšieho okresného úradu nadobudol účinnosť dňa ..................,
pretože vtedy bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR
číslo ....... /.... Týmto posledným platným cenovým výmerom bola
určená maximálna cena tepla ............... Sk/GJ a táto cena mala byť
správne použitá aj vo vyúčtovaní, ktoré mi bolo doručené.
 
     Účtovaním retroaktívnej ceny tepla došlo ku porušeniu cenovej
disciplíny i cenových predpisov (zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách).
Odstránenie tohto nezákonného stavu si vyžaduje Váš zásah,
pretože zhotoviteľ vyúčtovania nie je ochotný akceptovať ani moje
námietky, ani námietky ďalších, rovnako postihnutých odberateľov
tepla a požiadavky na vyhotovenie opravného vyúčtovania odmieta.
 
     Predmetom mojej sťažnosti je predovšetkých upozornenie
na porušenie zákazu retroaktivity pri vydávaní horeuvedeného
cenového výmeru a zároveň i upozornenie na porušenie cenových
predpisov pri vyhotovovaní vyúčtovania. Odmietam retroaktívne
ceny tepla a trvám na vyhotovení opravného vyúčtovania, ktoré
nebude obsahovať retroaktívne (nezákonné) ceny tepla. Zároveň
Vás týmto žiadam o vykonanie kontroly, predmetom ktorej by malo
byť predovšetkým preverenie správnosti vyúčtovanej ceny tepla
v položke za vykurovanie i v položke za dodávku teplej úžitkovej
vody.

V ................. dňa .............
 

.................................
podpis sťažovateľa

 
  
Poznámky :

- Nezabudnite k sťažnosti pripojiť fotokópiu vyúčtovania, aby bolo zrejmé, proti ktorému zhotoviteľovi vyúčtovania Vaša sťažnosť smeruje.
 

- Základné údaje o cenovom výmere (najmä dátum uverejnenia - čiže dátum nadobudnutia jeho účinnosti) nájdete v kapitole "Prehľad cenových výmerov"
na tejto webovej stránke. 

 

- Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj patria do územnej pôsobnosti SFK Bratislava, ktorá sídli na nasledujúcej adrese :
Správa finančnej kontroly
Drieňová č. 34
826 25 Bratislava
 

- Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj patria do územnej pôsobnosti SFK Zvolen, ktorá sídli na nasledujúcej adrese :
Správa finančnej kontroly
Námestie SNP č. 50
961 21 Zvolen
 

- Košický a Prešovský kraj patria do územnej pôsobnosti SFK Košice, ktorá sídli na nasledujúcej adrese :
Správa finančnej kontroly
Moyzesova č. 18
040 92 Košice