Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Úvodné slovo

Verzia pre tlač

    

    Rozhodnutia, ktorými štát určuje maximálne ceny tepla pre domácnosti i ostatných odberateľov, vydávalo do roku 1998 Ministerstvo financií SR. V roku 1998 sa ministerstvo tejto nepríjemnej povinnosti zbavilo, pretože právomoc určovať maximálne ceny tepla bola presunutá na okresné úrady (ďalej len „OÚ“). Dňa 14.6.2001 schválil parlament zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, čím došlo k ďalšiemu presunu kompetencií v tejto oblasti. Všetky maximálne ceny tepla účinné od 1.1.2003 určuje na základe tohto zákona novozriadený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).
 
    Rozhodnutia okresných úradov o regulácii cien sa museli uverejňovať v publikačnom orgáne ministerstva (§ 11 ods. 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách) a týmto publikačným orgánom bol do 31.12.2002 Finančný spravodajca Ministerstva financií SR (ďalej len ”FS”). Bez uverejnenia vo FS nemohol nijaký cenový výmer OÚ nadobudnúť ani platnosť, ani účinnosť. To znamená, že nijaký dodávateľ tepla nesmel a nesmie účtovať domácnostiam ani iným odberateľom cenu tepla podľa nového cenového výmeru skôr, ako bol tento CV uverejnený vo FS. Posledné cenové výmery OÚ, boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 7/2002, s dátumom vydania 16.12.2002. Prehľad všetkých cenových výmerov vydaných okresnými úradmi v období od 1.1.1999 do 31.12.2002 nájdete na tejto webovej stránke.
 
    Okresné úrady postupovali pri určovaní maximálnych cien tepla rôznorodo, Ministerstvo financií SR si svoju povinnosť usmerňovať ich činnosť v tejto oblasti zjavne neplnilo (§ 20 ods. 2 písm. k/ zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách). Zlyhali aj organizácie, ktoré sa snažia o ochranu spotrebiteľských práv v tejto oblasti a preto dodnes celá ťarcha za hriechy okresných i ministerských úradníkov dopadá na plecia radových spotrebiteľov. A tento stav bude trvať dovtedy, kým sa všetky spory z toho plynúce nevyriešia – vrátane sporov, ktoré ešte len vzniknú, ohľadne vyúčtovaní za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, uskutočnené v roku 2002.
 
    V predchádzajúcich rokoch vydali OÚ tisíce cenových výmerov, značná časť z nich nebola nikdy vo FS uverejnená. Presný počet neuverejnených (neplatných) cenových výmerov, podľa ktorých dodávatelia v minulých rokoch nezákonne účtovali svoje dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, sa už asi nikdy nedozvieme. Zmieriť sa budeme musieť aj s tým, že ani z toho plynúce bezdôvodné obohatenie sa výrobcov tepla, už nikto nikdy presne nevyčísli.
 
    Preto ponechajme bokom neplatné (neuverejnené) cenové výmery a pozrime sa bližšie na tie, ktorých uverejnenie vo FS okresné úrady zaobstarali. Každý môže do FS nahliadnuť a každý si môže pravdivosť nasledujúcich riadkov overiť. V rokoch 1999, 2000 a 2001 bolo vo FS uverejnených 2683 cenových výmerov OÚ a popri nich aj niekoľko desiatok smerníc, dodatkov, doplnkov, či opráv cenových výmerov.
 
    Najcharakteristickejším znakom týchto CV je ich retroaktivita, čiže spätná pôsobnosť. Retroaktivitu civilizovaný svet neuznáva a preto musí byť pre každého priemerne rozhľadeného človeka listovanie vo FS šokujúce. Zo zmienených 2683 CV bolo len 9 (deväť) uverejnených vo FS s dostatočným časovým predstihom. Všetky ostatné CV sú retroaktívne, pretože deklarovaný dátum nadobudnutia ich účinnosti je skorší, ako skutočný dátum nadobudnutia ich účinnosti. Obdobná situácia bola aj v roku 2002, kedy bolo vo FS uverejnených spolu 781 CV a z nich len 3 (tri) neboli poznačené retroaktivitou.
 
    Pomyselný priemerný CV z rokov 1999 až 2001 bol vyhotovený 22. marca, deklaroval svoju účinnosť alebo platnosť od 1. januára a vo FS bol uverejnený (teda nadobudol účinnosť) až 13. júna. Priemerný dodávateľ tepla je krytý retroaktívnym cenovým výmerom okresného úradu a účtuje nové – vyššie ceny tepla zásadne od 1. januára. Priemerný odberateľ tepla nesledoval FS, nemá prehľad o platných cenách tepla vo svojom okrese a platí. Zaplatí spravidla všetko, čo sa vo výučtovaní objaví, teda aj novú – vyššiu cenu tepla za obdobie od 1. januára do 13. júna. Toto konštatovanie žiaľ platí v plnom rozsahu aj na vyúčtovania za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, ktoré boli uskutočnené v priebehu roku 2002 a ktoré môžeme očakávať niekedy v apríli alebo v máji 2003.
 
    V okrese Nové Zámky platila maximálna cena tepla určená pred 1. januárom 1999 najmenej do 31.12.2002, pretože v období od 1.1.1999 do 31.12.2002 nebol uverejnený vo FS ani jeden cenový výmer Okresného úradu v Nových Zámkoch ! O trochu lepšia je situácia v okresoch Bánovce nad Bebravou (posledná maximálna cena tepla pre domácnosti 290 Sk/GJ, ktorá bola uverejnená vo FS, platila od 13.9.1999 do 31.12.2002) a Bardejov (posledná maximálna cena tepla pre domácnosti 200 Sk/GJ, ktorá bola uverejnená vo FS, platila od 29.6.1999 do 31.12.2002).
 
    Naivný bol ten, kto sa nazdával, že zriadením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa problém retroaktívnych cien tepla vyrieši. Kým ešte v novembri 2002 zástupcovia ÚRSO v masmédiach ubezpečovali, že maximálne ceny tepla pre všetkých vyše 1400 držiteľov licencií určia najneskôr do 31.12.2002, skutočnosť je taká, že do uvedeného dátumu zverejnili na svojej internetovej stránke www.urso.gov.sk  len 99 (deväťdesiatdeväť) regulačných rozhodnutí.
 
    Napriek tomu, že rovnaký stav (99 zverejnených regulačných rozhodnutí) bol aj 6.1.2003, vydal ÚRSO prostredníctvom TASR v tento deň správu, podľa ktorej „zatiaľ vydal asi 500 cenových rozhodnutí“. V tejto správe tiež uviedol, že „počet rozhodnutí sa každý deň zvyšuje a cenové výmery by mali mať všetci dodávatelia do konca januára. O tom, že prístup k týmto regulačným rozhodnutiam by mali mať aj akýsi odberatelia tepla a akýsi koneční spotrebitelia tepla, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vôbec neuvažuje.
 
    Ústretovosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví voči výrobcom tepla nemá medze. Hoci nijaké rozhodnutie nijakého úradu nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako bolo zverejnené (pokiaľ nebolo vydané v správnom konaní), vydal tento úrad 12.12.2002 rozhodnutie, ktorým bez akéhokoľvek zákonného podkladu „zlegalizoval“ fakturovanie preddavkových platieb za dodávky tepla podľa údajov, ktoré uviedli dodávatelia tepla vo svojích návrhoch – teda podľa údajov, ktorých pravdivosť tento štátny orgán ešte vôbec nepreveroval ! Akoby zákonom daná povinnosť ÚRSO starať sa pri svojej regulačnej činnosti aj o ochranu spotrebiteľa, vôbec neexistovala (§ 2 písm. b/ zákona č. 276/2001 Z.z.).
 
    A preto sa vážený spotrebiteľ musíš o svoju ochranu starať sám. Vyhľadaj si na začiatok ten „svoj“ cenový výmer a porovnaj ho trebárs s údajmi vo svojom poslednom vyúčtovaní Ak nepatríš medzi tých šťastných 7 % (taký je podiel regulačných rozhodnutí uverejnených včas), ktorým ÚSO určil maximálnu cenu tepla pred 1. januárom 2003, môžeš sledovať na tejto webovej stránke ďalší vývoj kauzy zvanej „retroaktivita“.
 

Peter Kmec