Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Zvláštnosti

Verzia pre tlač

 

     Prvé rozhodnutia okresných úradov o určených maximálnych cenách tepelnej energie boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi MF SR v roku 1998 v dvoch mimoriadnych a šiestich riadnych číslach.  Počnúc rokom 2000 vydáva Ministerstvo financií SR pod rovnakou hlavičkou (a pod rovnakým ISSN 1335-0498) dve rôzne verzie Finančných spravodajcov. Jedna z nich je venovaná výlučne rozhodnutiam okresných úradov o určených maximálnych cenách tepelnej energie a druhá ostatnej problematike (colnej, daňovej, rozpočtovej atď.). Keďže pri oboch verziách Finančných spravodajcov používa Ministerstvo financií SR rovnaké číslovanie, môže sa Vám ľahko stať, že namiesto hľadaného cenového výmeru okresného úradu, o ktorom bezpečne viete, že bol uverejnený napríklad vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 1/2001, nájdete výnosy a opatrenia Ministerstva financií SR, ktoré boli uverejnené tak isto vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 1/2001 (pozri "Ukážky").

     Ďalšie prekvapenie zažijete pri zistení, že kým jeden Finančný spravodajca MF SR č. 1/2001 (ten v ktorom sú uverejnené výnosy a opatrenia MF SR) bol vydaný s dátumom 5.1.2001, ten druhý (teda ten, v ktorom sú uverejnené rozhodnutia okresných úradov) bol vydaný s dátumom "január 2001". Ak sa práve ten Vami hľadaný cenový výmer nachádza vo Finančnom spravodajcovi MF SR s takýmto "dátumom", môžete si lámať hlavu nad tým, kedy nadobudli účinnosť cenové výmery v ňom uverejnené.  Bolo to 5.1.2001, alebo 25.1.2001, alebo snáď až 31.1.2001 ?  Ak budete mať trochu šťastia a budete dostatočne dôslední, dopracujete sa možno aspoň k čiastočnému riešeniu.  Napríklad po preštudovaní Finančného spravodajcu MF SR č. 1/2001 (toho, v ktorom sú uverejnené rozhodnutia okresných úradov) zistíte, že presný dátum jeho vydania síce nie je možné zistiť, ale napriek tomu s určitosťou možno tvrdiť, že nebol vydaný skôr ako 18.1.2001 - pretože sa v ňom nachádza CV č. 1/2001 Okresného úradu vo Svidníku, s dátumom vyhotovenia 18.1.2001. Upozorňujem Vás však vopred, že túto pomôcku pri pátraní po dátume, kedy ten-ktorý cenový výmer nadobudol účinnosť, nie je možné pri mnohých iných číslach Finančného spravodajcu MF SR použiť.

     Trochu komplikovanejšia je situácia napríklad pri Finančnom spravodajcovi MF SR, ktorý bol vydaný s "dátumom" jún 2000.  S rovnakým dátumom "jún 2000" vydalo totiž MF SR až tri čísla. V čísle 4/2000 (reč je samozrejme o verzii, ktorá je venovaná výlučne rozhodnutiam okresných úradov o určených maximálnych cenách tepelnej energie), nenájdete nijaký CV s dátumom vydania po 1. júni 2000 a preto sa vaše pátranie po najskoršom možnom dátume účinnosti konkrétneho CV skončí neúspešne.  Ale v čísle 5/2000 nájdete na strane 515 CV č. 16/2000, ktorý vydal s dátumom vyhotovenia 29.6.2000 Okresný úrad v Ružomberku.  Preto sa môžete oprávnene domnievať, že FS č. 5/2000 nemohol byť vydaný skôr ako 29.6.2000 a všetky v ňom uverejnené CV majú najskorší možný dátum nadobudnutia účinnosti 29.6.2000.  V ďalšom vydaní FS MF SR č. 6/2000 nájdete síce na strane č. 551 cenový výmer č. 4/2000, ktorý vydal s dátumom vyhotovenia 27.6.2000 Okresný úrad v Poltári, ale za predpokladu, že FS č. 5/2000 bol vydaný skôr ako FS č. 6/2000, môžte sa oprávnene domnievať, že aj všetky CV uverejnené vo FS č. 6/2000 majú najskorší možný dátum nadobudnutia účinnosti 29.6.2000.

     Tým, ktorí budú v pátraní po najskoršom možnom dátume nadobudnutia účinnosti toho-ktorého cenového výmeru pokračovať, uľahčím ich položenie nasledujúcimi informáciami :
* FS MF SR č. 8/2000 nemohol byť vydaný skôr ako 8.12.2000, pretože sa v ňom na str. 740 nachádza CV Okresného úradu Bratislava IV, číslo 18/2000, s dátumom vyhotovenia 8.12.2000;
* FS MF SR č. 1/2001 nemohol byť vydaný skôr ako 18.1.2001, pretože sa v ňom na str. 57 nachádza CV Okresného úradu vo Svidníku, číslo 1/2001, s dátumom vyhotovenia 18.1.2001;
* FS MF SR č. 3/2001 nemohol byť vydaný skôr ako 14.5.2001, pretože sa v ňom na str. 291 nachádza CV OÚ v Liptovskom Mikuláši, číslo 4/2001, s dátumom vyhotovenia 14.5.2001;
* FS MF SR č. 4/2001 nemohol byť vydaný skôr ako 2.5.2001, pretože sa v ňom na str. 389 nachádza CV Okresného úradu v Poprade, číslo3/2001, s dátumom vyhotovenia 2.5.2001;
* FS MF SR č. 5/2001 nemohol byť vydaný skôr ako 17.7.2001, pretože sa v ňom na str. 505 nachádza CV Okresného úradu v Nitre, č. 9/2001, s dátumom vyhotovenia 17.7.2001;
* FS MF SR č. 6/2001 nemohol byť vydaný skôr ako 10.10.2001, pretože sa v ňom na str. 567 nachádza CV Okresného úradu v Čadci, č. 21/2001, s dátumom vyhotovenia 10.10.2001;

     Dátum je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka "časový údaj o dni, mesiaci a roku".   Dátum vydania je povinnou náležitosťou každého oznámenia o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu miestneho orgánu štátnej správy (čl. V zákona č. 295/1992 Zb.) a povinnosť rešpektovať toto zákonné ustanovenie má aj vydávateľ Finančného spravodajcu MF SR.  Prečo teda neuvádza vydávateľ FS MF SR na všetkých ním vydaných spravodajcoch riadny dátum vydania ?  Najpravdepodobnejšie bude asi vysvetlenie, že ide o snahu vydávateľa zakryť holú skutočnosť, že niektoré vydania Finančného spravodajcu MF SR jednoducho nestihol pripraviť na vydanie včas. 

     Zdá sa, že u vydávateľa FS MF SR záujmy výrobcov tepla prevažujú nad záujmami odberateľov a dokonca i nad samotným zákonom. Záujmy tých, ktorí sú nesprávnym úradným postupom okresných úradov postihnutí najviac (domácnosti odoberajúce teplo) sú Ministerstvu financií SR zjavne cudzie a prvoradou úlohou tohto ministerstva zrejme je - ochrániť štát pred prípadnými žalobami o náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Ide tu o tzv. objektívnu zodpovednosť a svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom sa štát nemôže zbaviť (§ 18 cit. zák.). Treba si uvedomiť, že účtovaním retroaktívnych cien tepla dochádza aj ku bezdôvodnému obohacovaniu sa a ten kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (§ 451 až 459 Občianskeho zákonníka).

     Iste uznáte, že z pohľadu Ministerstva financií SR je oveľa jednoduchšie tváriť sa, že retroaktivita neexistuje.  Ak by totiž MF SR existenciu retroaktivity cenových výmerov okresných úradov verejne priznalo, muselo by uvažovať aj o niektorých ďalších následkoch. Napríklad o daňových následkoch, či o potrebe revidovať už skončené cenové kontroly, ktoré vychádzali z nesprávneho predpokladu, že retroaktívne stanovené ceny tepla sú platné.

     Ministerstvo financií SR je ústredný orgán štátnej správy, s obrovským počtom zamestnancov, ktorí sú zaradení do rôznych sekcií, odborov a oddelení (organizačnú štruktúru, ale aj iné zaujímavosti nájdete na www.finance.gov.sk). Útvarom, ktorý má vo svojej náplni metodické usmerňovanie okresných úradov pri uplatňovaní cenového zákona je Oddelenie cenovej politiky, patriace pod cenový odbor, v daňovej a colnej sekcii (článok 48 Organizačného poriadku).

     Z korešpondencie, ktorú mám k dispozícii (pozri "
Z korešpondencie") je zrejmé, že na Odbore cenovom o retroaktivite cenových výmerov vedia a vcelku uznávajú aj to, že retroaktivita je neprípustná.  Z listu vyhotoveného 19.6.2001 usudzujem, že to boli práve oni, ktorí primäli ministerku financií, aby listom zo 4.5.2001 upozornila prednostov okresných úradov na  "problémy súvisiace s určením maximálnych cien so spätnou účinnosťou". 

     Anonymná príloha k listu z 19.1.2001 asi nie je anonymná náhodou (pozri : "
Z korešpondencie"). Jej pisateľ totiž v rozpore so skutočnosťou tvrdí, že  "žiaden všeobecne záväzný právny predpis neurčuje osobitný postup na nadobudnutie účinnosti rozhodnutí okresných úradov o regulácii cien."  Tým všeobecne záväzným právnym predpisom je článok V zákona č. 295/1992 Zb., z ktorého jednoznačne vyplýva, že "podmienkou platnosti všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy je ich vyhlásenie a účinnosť nadobúdajú najskôr dňom ich vyhlásenia, ak nie je ustanovený ako deň účinnosti neskorší dátum."  Pritom je samozrejmé, že oznámenia okresných úradov o vydaní cenových výmerov sa neuverejňujú vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ale podľa špeciálnej právnej normy (§ 11 ods. 2 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách) v publikačnom orgáne Ministerstva financií SR.  A týmto publikačným orgánom je už mnoho rokov Finančný spravodajca Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Je zvláštne, keď jedno oddelenie zatĺka to, čo iné oddelenie toho istého štátneho orgánu síce potichu, no predsa len otvorene priznáva.

     Ministerstvo financií SR v súčinnosti so spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r.o. pomáha dodávateľom tepla aj v roku 2002.  Táto jeho pomoc spočíva v tom, že na jednotlivých Finančných spravodajcoch uvádza skoršie dátumy vydania, ako boli skutočné dátumy ich vydania.  Napríklad Finančný spravodajca č. 1/2002 s údajným dátumom vydania 25.2.2002 bol vyexpedovaný predplatiteľom až na prelome marca a apríla 2002.  Finančného spravodajcu č. 2/2002  (taktiež s dátumom vydania 25.2.2002)  obdržali predplatitelia dokonca až v druhom aprílovom týždni !  To znamená, že dodávatelia tepla môžu na základe týchto antedatovaných FS účtovať odberateľom novú (vyššiu) cenu tepla so spätnou účinnosťou už od 25.2.2002  -  hoci v tento deň sami ani netušili, kedy bude ten "ich" cenový výmer vo FS uverejnený, teda kedy nadobudne nová (vyššia) cena účinnosť !