Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Štátna energetická inšpekcia (ŠEI)

Verzia pre tlač

 

     Štátna energetická inšpekcia (ŠEI) bola zriadená zákonom č. 70/1998 Z.z. o energetike, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.1998. Štátna energetická inšpekcia je orgánom štátnej správy, ktorý je podriadený Ministerstvu hospodárstva SR. Je to rozpočtová organizácia so sídlom v Trenčíne. Člení sa na ústredný inšpektorát ŠEI a jemu podriadené krajské inšpektoráty ŠEI. Sídla a územnú pôsobnosť krajských inšpektorátov ustanovuje vyhláška MH SR č. 14/1999 Z. z..
 
     Štátna energetická inšpekcia vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním zákona číslo 70/1998 Z.z. o energetike a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe. Zároveň kontroluje plnenie uložených opatrení v súlade s ustanoveniami zákona.
 
Ústredný inšpektorát ŠEI plní tieto úlohy :
a/ riadi výkon štátneho dozoru a činnosť krajských inšpektorátov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
b/ ukladá opatrenia na odstránenie zistených závad a nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť jedného krajského inšpektorátu,

Krajské inšpektoráty ŠEI pri výkone dozoru :
a/ kontrolujú, či držitelia licencií, odberatelia a iné osoby plnia povinnosti uložené im zákonom č. 70/1998 Z.z., predpismi vydanými na jeho základe a opatreniami vydanými Štátnou energetickou inšpekciou,
b/ kontrolujú či fyzické osoby a právnické osoby dodržujú zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach podľa tohto zákona,
c/ ukladajú opatrenia na odstránenie zistených závad a nedostatkov,
d/ môžu ukladať pokuty fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe.

Medzi povinnosti uložené zákonom č. 70/1998 Z.z. o energetike,

ktorých dodržiavanie krajské inšpektoráty kontrolujú, patria napríklad tieto :

§ 32

(1) Dodávateľ tepla je povinný v súlade s uzavretou písomnou zmluvou o dodávke tepla dodávať teplo priamemu odberateľovi tepla, ktorý má zriadenú prípojku a odberné tepelné zariadenie v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa tepla a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.


§ 34

(1) Dodávateľ tepla je povinný
a/ merať teplo na odbernom mieste,
b/ na svoje náklady zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určeného meradla na odbernom
mieste a overovať jeho správnosť podľa osobitných predpisov,
c/ na základe žiadosti priameho odberateľa tepla overiť určené meradlo; náklady spojené
s jeho overením alebo s výmenou za nové uhradí priamy odberateľ tepla, ak pri overení
nebola zistená na ňom chyba,
d/ k výmene určeného meradla prizvať priameho odberateľa tepla, ktorý potvrdí
údaje na starom a novom meradle .
(2) Priamy odberateľ tepla je povinný
a/ umožniť dodávateľovi tepla zapojenie, prevádzku a údržbu určeného meradla vo svojom
objekte,
b/ na svoje náklady zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby teplej
úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov,
c/ na základe žiadosti konečného spotrebiteľa tepla overiť určené meradlo; náklady spojené
s jeho overením alebo výmenou za nové uhradí konečný spotrebiteľ tepla, ak pri overení
nebola na ňom zistená chyba,
d/ k výmene určeného meradla prizvať konečného spotrebiteľa tepla, ktorý potvrdí údaje
na starom a novom meradle.

§ 36

(1) Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení sa rozumie racionálne využívanie zdrojov energie s cieľom efektívne využívať teplo na vykurovanie, klimatizáciu a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické účely.
(2) Dodávateľ tepla je povinný
a/ zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy
tepelných zariadení po odberné miesto,
b/ v sústave tepelných zariadení zabezpečiť aickú reguláciu dodávky tepla
v závislosti od klimatických podmienok,
c/ udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení po odberné miesto.
(3) Priamy odberateľ tepla je povinný
a/ zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy
tepelných zariadení za odberným miestom,
b/ udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení za odberným miestom.
(4) Technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.


Organizačné členenie a štruktúra ŠEI

(podľa www.economy.gov.sk )

Štátna energetická inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Hurbanova č. 59
911 01 Trenčín


Ústredný riaditeľ ŠEI : Dr.h.c., Ing. Vladimír Mošat, CSc.
Sekretariát ústredného riaditeľa :
tel. č.: 032/7431703, 7431706
fax č.: 032/7435138
e-mail: sei@tn.sknet.sk
Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ ŠEI : JUDr. Peter Eckmann
Ekonomický riaditeľ ŠEI : Ing. Gabriel Kraut
Vedúci odboru špecializovaných činností : Ing. Milan Vrabec
Vedúci správneho odboru : Ing. Štefan Kolárik

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Bajkalská 27
821 01 Bratislava 2


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Tibor Kladivík
tel. č.: 02/58 24 83 33
fax č.: 02/53 42 10 10
e-mail : bratislava@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Kollárova 25
917 00 Trnava


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Marián Fridrich
tel. č.: 033/5512617
fax č.: 033/5512616
e-mail : trnava@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Novozámocká 179
949 01 Nitra


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. František Švec
tel. č.: 037/ 65 33 760
fax č.: 037/65 33 760
e-mail : nitra@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Hurbanova č. 59
911 01 Trenčín


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Pavol Martonka
tel. č.: 032/74 30 356
fax č.: 032/74 35 684
e-mail : trencin@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Kysucká cesta č. 3
010 01 Žilina


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Vladimír Eckert
tel. č.: 041/56 26 062
fax č.: 041/56 26 062
e-mail : zilina@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Rudlovská cesta č. 53
974 28 Banská Bystrica


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Peter Saksun
tel. č.: 088/41 41 693,
fax č.: 088/41 41 721
e-mail : bbystrica@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Krivá 21
041 94 Košice


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Jozef Sedlák
tel. č.: 095/67 70 937
fax č.: 095/67 79 921
e-mail : kosice@seiki.sk

x x x

Štátna energetická inšpekcia
Krajský inšpektorát
Budovateľská 50
080 01 Prešov


Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. František Vrábeľ
tel. č.: 091/77 39 239
fax č.: 091/77 39 272
e-mail : presov@seiki.sk