Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Výňatky z niektorých zákonov (v aktuálnom znení)

 
Verzia pre tlač

Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

 

§ 6

(1) Úradné určenie cien je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej, pevnej alebo minimálnej.

(2) Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.

(3) Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.

(4) Minimálna cena je cena, ktorú nie je prípustné znížiť.

(5) Ministerstvo môže pri tom istom tovare určiť súbežne maximálnu aj minimálnu cenu.

(6) Pre štátne intervenčné nákupy v poľnohospodárstve určuje ministerstvo podľa odsekov 2 až 5 garantované ceny.

 

§ 11

(1) Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 9 ustanovuje ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy rozhodnutím o regulácii cien. Ministerstvo rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní. Iný orgán štátnej správy rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Okresné úrady vykonávajú reguláciu cien podľa § 6 v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o regulácii cien podľa odseku 1. Rozhodnutia okresných úradov sa uverejňujú v publikačnom orgáne ministerstva.

 

§ 20

(1) Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú ministerstvo, okresné úrady, iný orgán štátnej správy, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

(2) Ministerstvo 

a/ vypracováva koncepciu cenovej politiky a predkladá návrh cenového moratória, 

b/ ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona, 

c/ rozhoduje vo veciach regulácie cien, 

d/ určuje rozsah cenovej evidencie, 

e/ určuje zásady cenovej kontroly, 

f/ vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny 

g/ zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny, 

h/ informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej dosciplíny, 

i/ poveruje okresné úrady rozhodovaním vo veciach regulácie cien a výkonom cenovej kontroly, 

j/ poveruje správy finančnej kontroly výkonom cenovej kontroly, 

k/ usmerňuje činnosť okresných úradov v oblasti cien, 

l/ odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje cenovú kontrolu vykonávanú správami finančnej kontroly, Slovenskou obchodnou inšpekciou, okresnými úradmi.

(3) Okresné úrady

a/ určujú po prerokovaní s obcou maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,

b/ znižujú po prerokovaní s obcou úradne určené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,

c/ vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území ich pôsobnosti fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v ich územnom obvode alebo ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien. 

 


 

 

Zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 

§ 12

Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravujú osobitné predpisy /5/. 

_____________________________________ 

Poznámka pod čiarou : 5/ Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe; § 6 zákona Slovenskej národnej rady

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 


 

 

Zák. č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach

v miestnej samospráve a v štátnej správe

 

Čl. V

(1) Všeobecne záväzné predpisy okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov možno vydať na vykonanie zákona Federálneho zhromaždenia alebo zákona Slovenskej národnej rady len v medziach zákonného splnomocnenia.

(2) Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa uverejňujú spôsobom obvyklým tak, aby sa s nimi mali možnosť oboznámiť fyzické a právnické osoby v územnom obvode miestneho orgánu štátnej správy. Okrem toho sa vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády.

(3) Oznámenie o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu miestneho orgánu štátnej správy obsahuje 

a/ názov a dátum vydania, 

b/ splnomocňovacie ustanovenia zákona, na základe ktorého sa vydáva, 

c/ stručné vyjadrenie obsahu, 

d/ údaje o tom, ktoré predpisy sa ním zrušujú alebo pozmeňujú,

e/ začiatok účinnosti, 

f/ údaj o tom, kde bolo úplné znenie uverejnené a kde možno doň nahliadnuť.

(4) Všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy je po celý čas účinnosti každému prístupný na nahliadnutie na orgáne, ktorý ho vydal, a na okresnom a obvodnom úrade.

(5) Vyhlásenie podľa odseku 2 je podmienkou platnosti všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy.

(6) Účinnosť nadobúdajú najskôr dňom ich vyhlásenia podľa odseku 2, ak v nich nie je ustanovený ako deň účinnosti neskorší dátum.

 


 

 

Občiansky zákonník

 

§ 451

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

§ 456

Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.

 

§ 458

(1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(2) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

(3) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil.