Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Podvody alebo omyly ?

Verzia pre tlač

 
    Podľa zoznamu vydaných licencií, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke www.urso.gov.sk, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) reguluje činnosť 941 regulovaných subjektov. Z toho 688 regulovaných subjektov obdržalo licencie do 1.8.2001 od Ministerstva hospodárstva SR a 320 regulovaných subjektov obdržalo licencie po 1.8.2001 od samotného ÚRSO (niektoré regulované subjekty obdržali po dve licencie). V uvedených počtoch sú zahrnuté licencie z oblasti výroby, výkupu, tranzitu a rozvodu tepla, elektriny i plynu. Oprávnenie vzťahujúce sa výlučne len na výrobu, výkup a rozvod tepla (písmeno „T“ v čísle licencie), obsahuje spolu len 501 licencií.

 
    V priebehu novembra a decembra 2002 odznelo v médiach množstvo vyhlásení zástupcov ÚRSO, podľa ktorých počet držiteľov licencií, ktorým je ÚRSO povinný určiť maximálnu cenu tepla, kolísal od číslovky „vyše 1300“ po číslovku „vyše 1400“. Po upozornení zverejnenom na www.teplo.host.sk, že podľa sprístupneného registra licencií (pozri www.urso.gov.sk), počet držiteľov licencií nedosahuje ani tisícku , odhad počtu držiteľov licencií prudko poklesol. V priebehu januára „spresnili“ zástupcovia ÚRSO počet držiteľov licencií na „600 až 700“ (HN 27.1.2003) a v priebehu februára číslovkou „okolo 600“. Rovnako presná je aj informácia, podľa ktorej „okolo sto“ dodávateľov tepla dodnes nepožiadalo úrad o stanovenie maximálnej ceny tepla (SME – 14.2.2003).

 
    Prečo je na www.urso.gov.sk sprístupnený len zoznam pridelených licencií, prečo nemôžu spotrebitelia do obsahu týchto licencií nahliadnuť, aké tajomstvá sú v týchto licenciách ukryté, prečo niektorým licenciám uvedeným v zozname stále chýba číslo, ako si ÚRSO predstavuje ochranu spotrebiteľov v praxi, prečo ÚRSO predkladá verejnosti nepresné a nehodnoverné čísla, to zástupcovia tohto úradu doteraz verejnosti nevysvetlili. Ide len o neschopnosť riadne viesť register licencií, alebo o úmysel ? Možno sa na údaje v zozname vydaných licencií spoľahnúť, alebo ide len o nezáväzný zoznam ? Majú všetci dodávatelia tepla zákonom predpísanú licenciu, alebo sú medzi nimi aj takí, ktorí sa starosťami o získanie licencie vôbec nezaťažujú? Prečo ÚRSO nezverejní úplný zoznam tých „okolo sto“ držiteľov licencií, ktorí doteraz ani len nepodali návrh na určenie maximálnej ceny tepla – a napriek tomu s teplom obchodujú ? Koho záujmy ÚRSO utajovaním takýchto závažných informácií chráni ? Nezakrýva náhodou ÚRSO tzv. obchodným tajomstvom aj trestnú činnosť obchodníkov s teplom (neoprávnené podnikanie, poškodzovanie spotrebiteľa a pod.)? Kto, ak nie ÚRSO, je povinný v mene štátu proti regulovaným subjektom porušujúcim predpisy zasiahnuť ? Dokedy sa bude ÚRSO len tváriť, že chráni aj záujmy spotrebiteľov a kedy pristúpi ku praktickým krokom ? Domnieva sa ÚRSO, že odpovede na takéto a podobné otázky spotrebiteľov nezaujímajú ?

 

*

 

    Prax zavedená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá sťažuje, alebo dokonca znemožňuje spotrebiteľom prístup k informáciam, dôležitým pre posúdenie ich platobných povinností vo vzťahu k správcom bytových domov, je rozmanitá.  Vyskytujú sa aj ťažko odhaliteľné chyby v rozhodnutiach, ktoré sú na www.urs.gov.sk sprístupnené. Napríklad spotrebitelia odoberajúci teplo od regulovaného subjektu BEZ TRANSFOMÁTORY, a. s. Bratislava nemohli do 24.2.2003 svojho dodávateľa v prehľade vydaných cenových výmerov pod názvom BEZ TRANSFORMÁTORY vôbec nájsť.  ÚRSO síce rozhodnutie záväzné pre tohto dodávateľa vydal (rozhodnutie č. 0009/2003/03 zo dňa 14.1.2003), ale toto rozhodnutie bolo skryté pod subjektom „BIOMASA“ so sídlom na neexistujúcej adrese : Republiky 1, 010 01 Bratislava.  Tento omyl ÚRSO napravil dňa 24.2.2003.

 

*

 

    Nijaké rozhodnutie o maximálnej cene tepla nemôže nadobudnúť platnosť ani účinnosť skôr, ako bolo zverejnené. Po počiatočnom odmietaní tohto tvrdenia, ktoré sa opiera o viaceré nálezy Ústavného súdu SR, prestal ÚRSO toto tvrdenie spochybňovať a sústredil sa na zahmlievanie dátumov zverejnenia jednotlivých svojich cenových výmerov. Kým spočiatku vo svojich cenových výmeroch deklaroval konkrétne dátumy účinnosti (napr. v rozhodnutí č. 0009/2003/03 s dátumom vyhotovenia 14.1.2003, otvorene deklaroval spätnú účinnosť – retroaktivitu tohto rozhodnutia od 1.1.2003), v poslednom období nijaké konkrétne dátumy účinnosti vo svojich rozhodnutiach neuvádza. Namiesto toho používa univerzálnu klauzulu „Toto rozhodnutie je účinné dňom vydania“ (napr. rozhodnutie č. 0171/2003/03 s dátumom vyhotovenia 7.2.2003). Jediný problém je v tom, že skutočný dátum zverejnenia (teda skutočný dátum nadobudnutia účinnosti novej – zvýšenej maximálnej ceny tepla) je pre bežného spotrebiteľa nedostupný a všetky kroky ÚRSO smerujú k tomu, aby sa spotrebiteľ o nezákonnej retrokativite jeho cenových výmerov nedozvedel.

 

*

 

    ÚRSO tvrdí, že preukázateľné a nespochybniteľné ekonomicky oprávnené náklady, ktoré môže regulovaný subjekt za dodané teplo fakturovať od 1.1.2003 na základe Rozhodnutia č. 715/2002 Z.z., tvoria zhruba 60 až 65 percent z celkových ekonomicky oprávnených nákladov. Riaditeľ odboru ekonomických analýz Ing. Karol Dvorák neskôr spresnil, že ÚRSO stanovil zatiaľ hranice pre zálohy na kúrenie na úrovni 60 až 65 percent tzv. skutočnej ceny (SME 14.2.2003). Problém je v tom, že pojem „skutočná cena“ nie je v našom právnom poriadku definovaný a každý si ho môže vykladať tak, ako mu to vyhovuje. Skutočnú cenu tepla dodaného v priebehu roku 2003, môže totiž dodávateľ zistiť najskôr v januári 2004. Ing. Karol Dvorák by mal spotrebiteľskej verejnosti i dodávateľom tepla vysvetliť, čo pokladá za tzv. skutočnú cenu tepla – teda z akého základu sa uvedených 60 až 65 podľa jeho názoru vypočítava. Alebo by mal otvorene priznať, že ide len o jeho súkromný a ničím nepodložený názor.

 

 *

 

    Dňa 24.1.2003 boli na internetovej stránke www.urso.gov.sk zneprístupnené všetky cenové výmery pre dodávateľov tepla a oznámenie „Stránka sa nedá zobraziť“ figurovalo na tejto webovej stránke nepretržite až do 10.2.2003. Na ostatné časti www.urso.gov.sk bol počas celého tohto obdobia bezproblémový prístup. Napriek tomu, listom zo dňa 11.2.2003 podal hovorca ÚRSO Miroslav Lupták Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska takéto vysvetlenie : „V piatok 24.1.2003 sa uskutočnil technický zásah – výmena poskytovateľa internetu pre CELÚ SIEŤ GOVNET, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k ťažkostiam pri pripájaní sa na webovú stránku ktoréhokoľvek úradu pripojeného na GOVNET (a teda nielen úradu pre reguláciu sieťových odvetví). V žiadnom okamihu však nedošlo k znefunkčneniu webovej stránky ÚRSO. Problémy so spojením ste mali z toho dôvodu, že Váš poskytovateľ internetového pripojenia mal zrejme staré (neplatné) informácie o adresách serverov GOVNET-u (DNS záznamy). Tieto neplatné informácie sú aicky nahrádzané novými počas prevádzky internetu, avšak v období medzi zmenou adresy a aktualizáciou DNS záznamov vždy uplynie určitý čas. Toto je štandardný postup v internete. Tento obmedzený stav v sieti GOVNET však trval iba dva dni a odvtedy je sieť GOVNET plne funkčná. Dovoľujem si Vás upozorniť, aby ste nás neupodozrevali zo zablokovania našej internetovej stránky, ale požiadali Vášho správcu siete o nápravu. Včera 10.2.2003 sme overovali spojenie s Vaším poskytovateľom internetu „STONLINE“, ktorý nemá problémy s návštevou našej webovej stránky. Svedčí o tom aj skutočnosť, že každú hodinu máme na našej webovej stránke pripojených približne 40 vonkajších užívateľov. Odporúčame Vám, aby ste hľadali chybu vo Vašom osobnom internetovom pripojení.“ Na základnú otázku, prečo viac ako dva týždne nefungoval na webovej stránke ÚRSO práve len a len hypertextový odkaz http://www.urso.gov.sk/cgi-bin/cv_vyber_go.pl?oblast=teplo&od_de=1&od_ me=0&od_ro=2002&do_de=31&do_me=11&do_ro=2003&lokalita=*&firma=* hovorca vôbec neodpovedal.


*

 

    Dňa 14.2.2003 vyšiel v SME článok, v ktorom ÚRSO tvrdí, že „vydal dodnes 420 cenových výmerov a zostáva mu vydať ešte 180“. Pritom v dňoch 13. až 17.2.2003 bolo na webovej stránke ÚRSO sprístupnených iba 380 rozhodnutí. Ide len o neschopnosť úradníkov spočítať necelé štyri stovky svojich rozhodnutí, alebo o hru s číslami, ktorej cieľom je zakamuflovať svoju neschopnosť včas vydať potrebný počet rozhodnutí ?