Úvodné slovo

 

Retroaktivita

Cena

Teplo

Sebaobrana

Podnet na GP

Podvody

Etický kódex

Ukážky retroaktivity

Stanovisko ÚRSO

Vestník ÚRSO 2005

Vestník ÚRSO 2004

Vestník ÚRSO 2003

Cenové výmery 2003

Cenové výmery 2002

 

Prehľad
cenových výmerov okresných úradov
(download):

* Bratislavský kraj

* Trnavský kraj

* Nitriansky kraj

* Trenčiansky kraj

* Žilinský kraj

* Banskobystrický kraj

* Prešovský kraj

* Košický kraj

 

Dodatky a doplnky CV

Koeficientovanie TÚV

Utajované straty

Šikovní plynári

Zaujímavé hry

Fiktívne právo

Zvláštnosti

Perličky

Príklad

Vzor reklamácie

Vzor sťažnosti

Vzor odporu

Energetická inšpekcia

Výňatky z tlače

O miliardách

Z korešpondencie

Ukážky FS

Zákony

Adresované správcom

 

Fórum

 

Kontakt

 

(c)Millas Groove  2002-2005

 

 

[CNW:Counter]
Hosting www.exohosting.sk

Retroaktivita

 

Verzia pre tlač

 

     Slovo retroaktivita má latinský pôvod a v užšom slova zmysle znamená "spätnú platnosť trestnosti do obdobia, keď sa akt nepokladal za trestný čin." Zákaz retroaktivity v tomto zmysle patrí do oblasti trestného práva a je vyjadrený v článku 50 Ústavy Slovenskej republiky tak, že "Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný." Teda nikoho nemožno trestne stíhať za skutok, ktorý v čase spáchania trestným nebol a nikomu nemožno uložiť iný trest ako ten, ktorý bol v čase spáchania skutku obsiahnutý v našom právnom poriadku.

     V širšom slova zmysle retroaktivita znamená "spätnú pôsobnosť akýchkoľvek právnych noriem". O neprípustnosti retroaktivity právnych noriem sa hovorí a píše pomerne často a v najrôznejších súvislostiach. Napríklad v januári 2002 došlo ku všeobecnej zhode v tom, že nemožno novelizovať so spätnou účinnosťou zákon o veľkej privatizácii (v súvislosti s privatizáciou SPP). Na neprípustnosť retroaktivity upozorňoval vo svojom vyhlásení aj štátny tajomník Viliam Vaškovič, ktorý sa 25.2.2002 vyjadroval k požiadavkám na odškodnenie klientov nebankových subjektov.

     Jednoznačne odmietavé stanoviská k retroaktivite akýchkoľvek právnych noriem sú obsiahnuté aj v nálezoch Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tieto nálezy nepochybne zaväzujú všetky subjekty verejnej moci vydávajúce právne normy - počnúc Národnou radou SR a končiac najnižším článkom štátnej správy alebo samosprávy. Nálezy Ústavného súdu SR sú v plnom znení prístupné na www.concourt.sk  a nepotrebujú komentár.

 
*

Z nálezu Ústavného súdu vo veci PL.ÚS 36/95,
ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 131/1996 Z.z.

 
 
     V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť z čl. 1 ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení. V podmienkach demokratického štátu, kde vládnu zákony a nie subjektívne predstavy ľudí a z požiadavky právnej istoty jednoznačne vyplýva záver, že právny predpis, resp. jeho ustanovenia pôsobia iba do budúcnosti a nie minulosti. V prípade ich spätného pôsobenia by sa vážne porušila požiadavka na ich bezrozpornosť, ďalej na všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť), čím by nevyhnutne dochádzalo k situácii, že ten kto postupuje podľa práva, by nemal žiadnu možnosť zoznámiť sa s obsahom budúcej právnej normy, ktorá by napríklad jeho konanie podľa platného práva v minulosti vyhlásila za protiprávne, resp. za právne neúčinné. To by teda znamenalo, že jednotlivé subjekty práva by nemali istotu, či ich konanie podľa platného a účinného práva v dobe, kedy došlo k nemu, nebude neskoršie (po prijatí nového právneho predpisu) a ex tunc posudzované ako protiprávne alebo právne neúčinné, s vylúčením ochrany nimi riadne nadobudnutých práv v minulosti (v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou).

*
Z nálezu Ústavného súdu vo veci PL.ÚS 25/00,
ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 20/2002 Z.z.
 

 
     Ustanovenia § 15a, § 15b a § 15c zákona o Fonde detí a mládeže sú retroaktívne, odporujú princípu právnej istoty, a preto nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 ústavy. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon".